Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Projekty sfinansowane ze środków zewnętrznych krajowych jak i unijnych

Nadleśnictwo Piotrków wykonało zadania finansowane ze środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i unijnych.

W roku 2014 uzyskano środki finansowe na wsparcie inwestycji mających na celu wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę trzech dróg leśnych:

- drogi wewnątrzzakładowe w leśnictwie Straszów, leśnictwie Stobnica i w leśnictwach Straszów/Stobnica  w celu dostosowania ich do wymagań określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów i udostępniania terenów leśnych  umowa 06610-69150-OR0500006/12 na łączną kwotę 767.543,00 zł

Środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Umowy nr POIS.03.01.00-00.003/09-00 w projekcie pt.: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" 

W ramach tego projektu Nadleśnictwo Piotrków dokonało odtworzenia 20 obiektów wodno-melioracyjnych w postaci progów piętrzących, zastawek drewnianych, przepustów piętrzących, zastawek  w formie progu stałego. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 218.993,61 zł.

Środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Nadleśnictwo Piotrków w roku 2013  zakończyło realizację projektu pn.: „Likwidacja mogilnika w Piotrkowie Trybunalskim położonego na terenie leśnictwa Wierzeje oddział 65f".

Wartość projektu wynosząca 514.119,53 złotych brutto została zrealizowana przy wsparciu finansowym :

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- umowa Nr 463/2013/WN-05/0Z-RZ-GOID na kwotę 180.635,00 zł. oraz

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi –umowa 222/OZ/D/2013 na kwotę 266.152,00 zł.

W wyniku realizacji tego zadania zlikwidowano mogilnik będący pozostałością po poprzednim zarządcy tych terenów czyli Zakładzie Oczyszczalni Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Mogilnik został wybudowany w roku 1974, składał się z dwunastu zbiorników i zawierał opakowania po środkach ochrony roślin i niezużyte przeterminowane środki ochrony roślin. Zrekultywowano także powierzchnię terenu wokół mogilnika w ilości 0,08 ha.

W roku 2012 uzyskano środki finansowe na wsparcie inwestycji mających na celu wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę dróg leśnych :

- stanowiących dojazd pożarowy nr 19 w Nadleśnictwie Piotrków obręb Lubień, leśnictwo Stobnica umowa nr 02762-69150-OR0500009/09 na kwotę 473.387,00 zł

- drogi wewnątrzzakładowej w leśnictwie Stobnica w celu dostosowania jej do wymagań określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów i udostępniania terenów leśnych  umowa 03212-69150-OR0500006/10 na kwotę 442.949,00 zł

- drogi wewnątrzzakładowej w leśnictwie Straszów w celu dostosowania jej do wymagań określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów i udostępniania terenów leśnych umowa 03212-69150-OR0500005/10 na kwotę 363.803,00 zł