Aktualności Aktualności

Kiedy nadleśnictwo może skorzystać z prawa pierwokupu?

Kiedy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe może skorzystać z prawa pierwokupu – zakup gruntów zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672 tj.).


SP PGL LP może skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości w przypadku, kiedy grunty stanowiące przedmiot sprzedaży stanowią: lasy - Ls w ewidencji gruntów i budynków lub są przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ewentualnie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy w celu zalesienia, bądź są one objęte uproszczonym planem urządzenia lasu.
za wyjątkiem, jeśli nabywcami działek są:

  1. małżonek zbywcy,
  2. krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia,
  3. krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia,
  4. osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  5. jednostka samorządu terytorialnego

WAŻNE: Prawo pierwokupu oraz uprawnienie, o którym mowa w art. 37a prawo pierwokupu gruntu ust. 2, może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego odpowiednio zawiadomienia o treści umowy lub zawiadomienia o treści jednostronnej czynności prawnej.