Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne to także cenne obszary przyrodnicze i leśne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa leśnicy służą fachową poradą i pomocą przy prowadzeniu gospodarki leśnej w lasach prywatnych.

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Sadzimy las - poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

Ważna informacja dla prywatnych właścicieli lasu


Nadleśnictwo Piotrków informuje, że z dniem 30.04.2009 r. wygasło Porozumienie pomiędzy  Starostą Piotrkowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Piotrków z dnia 12.06.2002 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.


Z dniem 01.05. 2009 r. wszelkie sprawy związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.


Nadleśnictwo Piotrków informuje, że nadal prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z porozumieniem z dnia 01.06.2004 r. zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Piotrkowa sprawującym funkcję Starosty a Nadleśniczym Nadleśnictwa Piotrków na terenie Miasta Piotrkowa, o powierzchni 41,00 ha.


Telefon kontaktowy z prowadzącym nadzór 694 408 878.