Wydawca treści Wydawca treści

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 ), zwanego dalej RODO, reprezentując Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Piotrków informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą: Łęczno 101, 97-330 Sulejów tel. 44 645-18-40, adres e-mail piotrkow@lodz.lasy.gov.pl.

2. W sprawach związanych z ochroną danych w Nadleśnictwie Piotrków można skontaktować się poprzez e-mail:  piotrkow@lodz.lasy.gov.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela:

 

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Nadleśnictwo przetwarza Pana/Pani dane osobowe przede wszystkim ze względu na prawne obowiązki powstałe w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej, także w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

art. 6, ust.1, lit. c RODO w zw. z:

•    ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2018, poz. 2129)

•    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018, poz.2069)

•    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz.1986)

•    ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018, poz. 2033)

•    ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018, poz. 1330)

•    ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2018, poz. 627)

Nadleśnictwo może przetwarzać Pana/Pani dane w celach związanych z realizacją umowy, w tym również w zakresie detalicznej sprzedaży surowca drzewnego zgodnie z zasadą, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem

art. 6, ust.1, lit. b RODO

Nadleśnictwo jest obowiązane do prowadzenia rachunkowości, przez co ciążą na nas także obowiązki podatkowe (wystawiamy rachunki, faktury oraz inne dokumenty i dowody księgowe) za wykonane przez nas usługi, jak również Nadleśnictwo jest płatnikiem rachunków/ faktur za świadczone na jego rzecz dostawy, usługi i roboty budowlane

art. 6, ust.1, lit. c RODO z zw. z:

•    ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018, poz. 395)

•    ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018, poz.800)

•    ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018, poz. 2174)

Nadleśnictwo świadczy odpłatne usługi, dlatego mamy prawo do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez nas działalności

art. 6, ust.1, lit. b i f RODO

Aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów) a także zarządzanych obszarów leśnych – Nadleśnictwo prowadzi monitoring

art. 6, ust.1, lit. c RODO z zw. z:

•    ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach

•    ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018, poz. 917)

•    ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2018, poz. 1182)

Nadleśnictwo jako pracodawca, zatrudnia pracowników i prowadzi rekrutacje na wolne stanowiska, co wiąże się z otrzymywaniem od Pana/Pani życiorysów

art. 6, ust.1, lit. a RODO

- zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

art. 6 ust. 1, lit. b RODO w zw. z:

•    ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2018.917 ze zm.)

•    ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2018, poz. 1270)

•    ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Nadleśnictwo prowadzi również działalność edukacyjną

art. 6, ust.1, lit. a  RODO

 

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4.  Okres przechowywania Państwa danych osobowych:

Po realizacji umowy, Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie. Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Pana/Pani zgody - będziemy przetrzymywać te dane do czasu odwołania zgody. W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez stosowne organy. Jako pracodawca, jesteśmy zobowiązani przetrzymywać dokumentację pracowniczą przez okres 50 lat.

5. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL LP. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. W szczególności: firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe.

6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pan/Pani następujące prawa:

a) dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

b) prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa może Pan/Pani zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

c) prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa może Pan/Pani złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa może Pan/Pani złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

e) prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.

f) prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pan danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pana/Pani wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

g) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7. Źródło danych osobowych

W większości sytuacji Nadleśnictwo pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą, w uzasadnionych okolicznościach Nadleśnictwo pozyskuje dane osobowe, także z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Pana/Pani dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.