Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring leśny

Informujemy, że tereny leśne Nadleśnictwa Piotrków objęte są monitoringiem wizyjnym.

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Nadleśnictwo Piotrków.

Gromadzone w ten sposób dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu Nadleśnictw Piotrków.

Sposób prowadzenie rejestracji obrazu zdarzeń na terenach lasów - monitoringu lasów reguluje Zarządzenie 21/12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. (zn. spr.: DK-DT-2504-1/12) w sprawie ochrony danych osobowych, w ramach obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń na terenach lasów - monitoringu lasów.

Wyciąg z ww. Zarządzenia:

§1.

Straż Leśna realizuje prawo do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń przy użyciu środków technicznych na terenach leśnych w sposób:

- zdalny - przy użyciu urządzeń umożliwiających przekazywanie obrazu zdarzeń na odległość;

- bezpośredni - w przypadku prowadzenia przez Strażnika Leśnego obserwacji i rejestracji obrazu w miejscu zdarzenia.

§2.

Dane osobowe jakie mogą powstać podczas obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń przy użyciu środków technicznych na terenach leśnych, wraz całością tych materiałów objęte są następującą ochroną:

- Dostęp do materiałów mają Strażnicy Leśni oraz pracownicy Służby Leśnej realizujący w konkretnej sprawie uprawnienia strażnika leśnego.

- Materiały  przechowywane  są na posterunku Straży Leśnej na zasadach równorzędnych z materiałami postępowania w sprawach karnych.