Wydawca treści Wydawca treści

Podstawy funkcjonowania

Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Straży Leśnej

Podstawą funkcjonowania Straży Leśnej jest:

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach – art. 47 (Dz. U. 2005 r. Nr 45 poz. 435)
oraz
Zarządzenie Nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych. GS.0210.9.2019.
Zarządzenie Nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem (GS-2505-12/04).

Strażnik leśny jest pracownikiem straży leśnej zaliczanym do Służby Leśnej.