Wydawca treści Wydawca treści

Uprawnienia

Prawa i obowiązki Strażnika Leśnego podczas wykonywania czynności służbowych

Strażnicy leśni przy wykonywaniu zadań związanych z ochrona mienia mają prawo do:

 

 1. legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia
 2. nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego
 3. zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagażu, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary
 4. przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc, w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa, na zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego
 5. ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego doprowadzenia do Policji
 6. odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia
 7. prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktów oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem postępowania jest drewno pochodzące z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa
 8. prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed sądami grodzkimi
 9. noszenia broni palnej długiej i krótkiej lub gazowej oraz ręcznego miotacza gazowego.
 10. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w Ustawie o Policji.

Strażnicy leśni są uprawnieni do dokonywania kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna i innych produktów leśnych, w celu sprawdzania legalności pochodzenia surowców drzewnych i innych produktów leśnych.

Strażnikowi leśnemu wykonującemu obowiązki służbowe na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się do:
 

 1. Państwowej Straży Łowieckiej – w zakresie zwalczania kłusownictwa
 2. Państwowej Straży Rybackiej – w zakresie kontroli legalności dokonywania połowu

Uprawnienia strażnika leśnego w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego przysługują nadleśniczemu, zastępcy nadleśniczego, inżynierowi nadzoru, leśniczemu i podleśniczemu.